สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

19Sep

พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) ในร่ม ที่มีความสูง ยาว ที่สุดในประเทศไทยเเละในโลก


จังหวัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมศาสนาสถานที่สำคัญ โดยจะเห็นได้จากวัดต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละอำเภอ ซึ่งมีจำนวนมากถึงสามร้อยกว่าวัด แต่ละวัดมีความงามโดดเด่นแตกต่างกัน   "วัดสะพานเลือก" เป็นอีกวัดหนึ่งที่โดดเด่นด้านพุทธศิลป์ มีพระพุทธไสยาสน์(พระนอน)ในร่ม ที่มีความสูง ยาว ที่สุดในประเทศไทยเเละในโลก

เดิมวัดสะพานเลือกนี้เป็นเพียงเพิงเก่าๆ 3-4หลัง ตั้งอยู่ริมถนน ต่อมา หลวงพ่อประสงค์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นบูรณะปฏิสังขรณ์จนวัดมีความสวยงามและเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางศาสนาทำให้รวบรวมทุนทำนุบำรุงวัดได้จำนวนมาก  เมื่อพ.ศ.2537 หลวงพ่อประสงค์มรณะภาพ และทางวัดเหลือเงินบริจาคจากสาธุชน 80-90 ล้านบาท คณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจึงเห็นชอบให้นำเงินส่วนนี้มาสร้างพระพุทธไสยยาสน์ (พระนอน) พระประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อประสงค์ เพื่อสร้างเป็นกุศลให้แก่หลวงพ่อที่เปี่ยมล้นด้วยคุณงามความดี โดยจัดสร้างเป็นปางโปรดอสุรินทราหู ที่มีลักษณะประทับนอนแบบสีหไสยาสน์ พระกัจฉาทับพระเขนยและพระหัตถ์ยกขึ้นประคองพระเศียรยักษ์ รูปร่างใหญ่โต โดยพระพุทธรูปนี้ เริ่มดำเนินการในพ.ศ.2540 แล้วเสร็จในพ.ศ.2547 ซึ่งพระพุทธไสยาสน์องค์นี้มี ความยาวถึง 56 เมตร โดยสร้างขึ้นให้เท่ากับจำนวน 56 พยางค์ของบทสวดพุทธคุณ อิติปิโส ภควา จบด้วยบท พุทโธ ภควาติ ส่วนความสูง 16 เมตร นับจากฐานถึงพระเศียร มาจากคติเรื่อง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ซึ่งตามตำนานปางโปรดอสุรินทราหูนั้นมีที่มาจาก เมื่อครั้งที่อสุรินทราหูผู้ครองอสูรพิภพได้มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทนงตนว่ายิ่งใหญ่ที่สุด พระพุทธองค์จึงได้ทรงนิมิตกายให้ใหญ่โตกว่าเพื่อให้อสุรินทราหูเห็นแล้วจึงทรงแสดงพระธรรมให้ปัญญาแก่อสุรินทราหู เขาจึงได้ลดทิฐิและความทนงตนลงเสีย แล้วกลับมาเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีภาพพุทธประวัติประดับตกแต่งอยู่มากกว่า 100 ภาพ
โดยทั่วไป คติการสร้างพระพุทธไสยาสน์ปางต่างๆ มักกำหนดขึ้นตามพุทธประวัติ ในประเทศไทยนิยมสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธไสยาสน์ในรูปแบบปางเสด็จดับขันธปรินิพพานในรูปแบบต่างๆ กัน ตามหลักฐานปรากฏ พบว่างมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ปางทรงพระสุบินที่ระลึกถึงพระพุทธองค์ที่ทรงสุบิน เป็นบุพนิมิตมหามงคลอันประจักษ์ว่าพระองค์จะตรัสรู้และได้เผยแผ่พระธรรมออกไปทั่วทิศานุทิศ ต่อมา คือปางทรงพักผ่อนอิริยาบถปรกติซึ่งเป็นอากัปกิริยาของการพักผ่อนโดยปกติของพระพุทธองค์ ตามมาด้วยปางทรงพยากรณ์พระอานนท์ ที่ทรงพยากรณ์ว่าพระอานนท์จะสำเร็จได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาคือปางโปรดพระสุภัททะที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยได้ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททปริวาชสาวกองค์สุดท้าย และปางปัจฉิมโอวาท เพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานและทรงแสดงปัจฉิมโอวาท โดยทรงเน้นให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักแทนพระพุทธองค์


THAILAND RECORDS

Believe, We CAN

บันทึกไทย

เชื่อ...ในตัวคุณ

TAGS:  

, , , , , , , , , , , , , , ,
| | | |